CONCURS DE FOTOGRAFIA

Amb el tema :  “ TRADICIONS I FOLKLORE A LA NOSTRA COMARCA ” 

L’Escola de Danses de Xàtiva convoca la Segona Edició del seu Concurs de fotografia al voltant de les tradicions i el folklore de la nostra ciutat i comarca, amb l'objectiu de deixar constància gràfica i visual d’aquelles imatges que mostren els aspectes més interessants, curiosos i significatius de les nostres tradicions i del nostre folklore i cultura popular, en qualsevol de les seves vessants. Un o Dos premis hauran de ser necessàriament de fotografies relacionades amb el ball i la música tradicional valenciana.

 

 

BASES

CONCURS DE FOTOGRAFIA               “ESCOLA DE DANSES DE XÀTIVA”

Tema:  “ TRADICIONS I FOLKLORE A LA NOSTRA COMARCA ”

BASES CONCURS:

L’Escola de Danses de Xàtiva convoca la Segona Edició del seu Concurs de fotografia al voltant de les tradicions i el folklore de la nostra ciutat i comarca, amb l'objectiu de deixar constància gràfica i visual d’aquelles imatges que mostren els aspectes més interessants, curiosos i significatius de les nostres tradicions i del nostre folklore i cultura popular, en qualsevol de les seves vessants. Un o Dos premis hauran de ser necessàriament de fotografies relacionades amb el ball i la música tradicional valenciana.

 

TEMA:

“Tradicions i folklore de la nostra comarca”

 

PARTICIPANTS:

Podran participar en el concurs les persones de qualsevol nacionalitat, amb residència en el territori espanyol.

Abstenir-se professionals.

 

FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

- Les fotografies podran ser verticals o horitzontals, en blanc i negre o en color.

- Hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en cap altre concurs fotogràfic.

- Poden ser rebutjades fotografies en les quals s’haja realitzat una tasca de retoc       fotogràfic que el Jurat estimes excessiva.

- La impressió de la fotografia serà de qualitat i lliure, amb unes mesures màximes   de 30cm x 40cm.

- El muntatge únicament  s’acceptarà amb paspartú de 40cm x 50cm, en negre o       blanc, orientat verticalment i amb rigidesa d’almenys 2 mil·límetres.

- S’eliminaran directament les imatges presentades sobre cartolina o altre tipus de      suport no rígid.

                                             

NOMBRE DE FOTOGRAFIES A PRESENTAR:

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies.

 

IDENTIFICACIÓ DE LES  OBRES:

- Cada participant identificarà clarament la seva obra sols amb el títol que escriurà     al dors de la fotografia presentada.

- Cada fotografia anirà acompanyada d'un sobre tancat d'identificació, dins del que   es farà constar el nom complet de l'autor, D.N.I., adreça, número de telèfon i   correu electrònic.       

  El sobre anirà tancat obligatòriament i en la part exterior sols figurarà el títol de       l'obra.

 

PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES:

- Els enviaments es realitzaran en sobres apropiats, amb materials rígids per a la       convenient protecció de les obres i la posterior reutilització en cas de devolució.

- Les despeses de l’enviament seran per conter propi dels autors des de qualsevol    part de la península.

- Si l’autor desitja que les seves obres no premiades li siguen retornades a la             finalització del concurs, haurà d’incloure un altre sobre apropiat per a la seva           devolució amb pagament franquejat i amb l’adreça exacta on desitja que li siguen   retornades.

- Seran admeses les fotografies que siguen rebudes  fins el tancament del termini     d’admissió i que arriben lliures de despeses.

- Un jurat d’admissió nomenat per l’organització podrà rebutjar les fotografies que     no s’adapten a les bases així com aquelles que hagen arribat fora del termini de     presentació.

 

Les obres seran enviades a:

Escola de Danses de Xàtiva

Apartat de correus 333

46800 Xàtiva (València)

 

amb l’ indicació CONCURS FOTOGRAFIA “TRADICIONS I FOLKLORE DE LA NOSTRA COMARCA” en el paquet o sobre rígid.

 

També podran ser entregades en mà, en:

 

 

PAPERERIA LA TELLA

Foto principal

PL. SANCHIS GUARNER, 446800, Xàtiva - Valencia/València

Horario: De 8 a 13:30 i de 17 a 20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO FUJI

Foto principal

C/AUSIAS MARCH, 1

46800, Xàtiva - Valencia/València

Telf.:96 228 03 71

Horario: Dilluns a divendres
9:30  13:30 i de 17:30 a 20:30
Dissabtes 10:00 a 13:30 vesprada tancat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DE PRESENTACIÓ:

 

El termini de presentació serà de l’1 de març fins a l’1 de juny de 2015.

 

JURAT:

El jurat estarà compost per:

• UN MEMBRE DE L’ESCOLA DE DANSES DE XÀTIVA

• EL PRESIDENT DE L’A.F.S.A. DE XÀTIVA, O PERSONA DE QUALIFICACIÓ TÈCNICA EN QUI DELEGUE.

• UN O DOS FOTOGRAFS PROFESSIONALS DESIGNATS PER LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ESCOLA DE DANSES.

En cas de no poder assistir algú dels membres del jurat, s'assignarà un suplent.

 

FALLADA:

La fallada del jurat serà pública i es realitzarà al local de l’Escola de Danses de Xàtiva situat al CCX “Centre Cultural de Xàtiva” Avinguda. Corts Valencianes s/n, el  dimarts dia 09 de juny, a les 20.00h.

El resultat de la fallada del jurat, i la inauguració de l’exposició s'anunciarà a la web de www.escoladedansesxativa.com  a la vegada que serà remesa nota de premsa als mitjans de comunicació locals.

 

PREMIS:

El Jurat seleccionarà un màxim de 50 fotografies per a l’exposició.

Entre les fotografies seleccionades, el Jurat determinarà els deu últims finalistes i atorgarà els següents premis:

 

1r premi: 200 euros

• 2n premi: 100 euros

• 3r premi: 75 euros

• 1 Menció d’honor amb diploma.

• 6 Accèssits amb diploma.

Els premis no podran ser acumulatius.

Als concursants premiats se’ls podrà demanar una reproducció de les obres premiades a la seua mateixa  grandària en format digital JPEG i resolució 300pp. que podran enviar per correu electrònic a fotoarrels@hotmail.com, en cas contrari quedaran exclosos del concurs.

El lliurament de premis es farà efectiu en l'acte inaugural de l'exposició el dia 15 de juny a les 20.00h.

 

EXPOSICIÓ:

L’exposició serà inaugurada el dia 15 de juny de 2015 a les 20.00h i romandrà oberta fins el 30 de juny inclòs, a la Sala de les Columnes de la Casa de la Cultura de Xàtiva, Carrer Moncada 7, 46800 Xàtiva, 962282330.

 

 

Horaris visites exposicions:

De dilluns a divendres: de 9:00h a 14:30h y de 16:00h a 21:00h

Dissabte: de 19:00h a 21:00h.

Festius tancat.

 

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES NO PREMIADES:

- Una vegada clausurada l’exposició, l’organització posarà a disposició del autors les obres no   premiades, podent ser retirades al CCX “Centre Cultural de Xàtiva” ubicat a l’Avinguda. Corts Valencianes s/n .

- La retirada de les obres podrà realitzar-se des de l’1 de juliol de 2015 en horari 20.00 a 22.00 h.,  imprescindible contactant prèviament al telèfon 650442744.

- Aquelles fotografies que els autors desitgen que li siguen tornades per correu ordinari, hauran de indicar-ho expressament i/o anar acompanyades del sobre de tornada (en el suposat que no se podes reutilitzar el sobre en el que han sigut enviades) amb la dreça impresa, escrita, estampada o amb adhesius i del corresponent franqueig amb els segells de curs actual.

 

DRETS:

- L'Escola de danses de Xàtiva es reserva el dret d'ús de les obres  premiades fent constar sempre el nom de l'autor, sense que calga satisfer cap contraprestació pels drets d'aquestes obres.

- Les obres guanyadores quedaran en propietat de l'Escola de Danses de Xàtiva, qui es reserva el dret de publicació.

- Les obres presentades quedaran en propietat de l'Escola de Danses de Xàtiva, si en el termini de 2 mesos a comptar des de la finalització de l’exposició, no són reclamades per l'autor.

- Les obres presentades podran ser exhibides per l’organització  públicament,  tant mateix en exposició com mitjançant  qualsevol medi de difusió digital i imprés.

 

OBSERVACIONS:

- El fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

- Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts pel Jurat.

- El concurs podrà quedar desert si el Jurat ho considera adient.

- L’entitat organitzadora vetllarà per les obres que es presenten a concurs, però no es fa responsable de la pèrdua o deteriorament que puguen sofrir en el seu trasllat o manipulació durant l’exposició.

- Els participants es responsabilitzaran totalment que no existeixen drets a tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació pels drets d'imatge.

- A la web de l'Escola de Danses de Xàtiva http://escoladedansesxativa.com s'informarà del lloc i dates de l'exposició, per al cas que no foren finalment les apuntades en aquestes bases.

 

 

 

CRITERI PER A RESOLUCIÓ:

- De totes les obres presentades es triaran un màxim de 50 obres per a l’exposició.

- D’aquestes 50 es determinaran un total de deu obres finalistes, entre els quals se seleccionen 1º, 2º i 3er premi en funció de criteris de qualitat fotogràfica, originalitat, temàtica, composició de la imatge i d’altres aspectes tècnics i estètics a considerar.

- Els premiats seran informats telefònicament i seguidament penjades les fotos a la pàgina web de l’Escola de Danses, així com l'acta del jurat.

- Per qualsevol altra consulta poden adreçar-se a  fotoarrels@hotmail.com  o al telèfon 650442744.

 

Recomendar esta página en:

Contacte

Escola de Danses de Xàtiva
CCX - Centre Cultural Xàtiva

Avinguda Corts Valencianes
46800 Xàtiva


Apartat de Correus, 333


Teléfono: +34 650442744

 

mail: escoladansesxativa@hotmail.com

 

També és pot posar en contacte amb nosaltres utilitzant el nostre formulari de contacte.

 

 2017

VII MOSTRA DE FOLKLORE

GranTeatre de Xàtiva 

 

 

* ArrelatsFolk 2016 *

VI MOSTRA DE FOLKLORE

GranTeatre de Xàtiva 

 

     

22.00h: Concierto recital del histórico grupo de                música celta                   

 

 LUAR NA LUBRE  

presentando en Xàtiva su último disco Extra Mundi.

En el concierto participarán las Collas de dolçaines y tabals.

LA SOCARRÀ de Xàtiva y LA DEGOLLÀ de Alcoi.

                     Gran Teatre de Xàtiva.

Entradas: 12 euros- platea

                 10 euros - anfiteatro y palcos.

Venta de entradas: www.instanticket.es 

También en la Casa de la Joventut y en taquilla del Gran Teatre desde una hora antes del espectaculo, el día de la actuación. 

22.00h: Concierto de música de raíz valenciana                a cargo de

      PEP GIMENO BOTIFARRA y PAU CHÀFER. Presentando su nuevo disco

A un home que ve del poble ningú fa baixar la cara”.

(A un hombre que viene del pueblo nadie le hace bajar la cara)

 

                     Gran Teatre de Xàtiva.

 

Entradas: 12 euros - platea

                 10 euros -  anfiteatro y palcos.

Venta de entradas: www.instanticket.es 

También en la Casa de la Joventut y en taquilla del Gran Teatre desde una hora antes del espectaculo, el día de la actuación. 

Inauguración de

Arrelats Folk Xàtiva 2016.

 

Viernes 23 de septiembre:

 

20.30h: Claustro del Museo del Almodí.

 

Concierto-clase magistral  de música, percusiones tradicionales e instrumentos de cocina a cargo de VANESA MUELA de Castilla y León.

                          Donativo: 3 euros.

                          

Noticies

L'Escola de Danses en la Fira 2012

16 d'Agost, dijous a les 23:30 en el Reial de La Fira

25 D’ABRIL A XÀTIVA

HOMENATGE ALS MAULETS

EL BALL DE TORRENT

Sense desordres ni aldarulls,

24 i 25 de febrer a les 20:30h.

Gran Teatre de Xàtiva